Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Rate this post
  1. KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

A.1 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Chú ý xác định lĩnh vực hoạt động  chính  của  doanh  nghiệp  (sản  xuất,  thương mại,  dịch  vụ,  xây lắp…) , qua đó tìm hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng của các bộ phận

  Tham quan quy  trình sản xuất đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây lắp

A.2  Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp

Những công việc cụ  thể cần  thực hiện khi  tiếp cận khâu  tổ chức công tác kế toán:

  Sơ đồ nhân sự phòng kế toán, nhiệm vụ của các bộ phận

  Hình thức kế toán

  Tìm hiểu phần mềm kế toán (nếu có)   2

  Danh mục tài khoản kế toán (tài khoản tổng hợp, chi tiết)

  Phương pháp kế toán hàng tồn kho

  Phương pháp tính khấu hao

A.3  Quy trình kế toán và nghiệp vụ kế toán

Trong mỗi nhóm nghiệp vụ kế toán cần chú ý những công việc cụ thể sau:

  Lập, chuyển giao chứng  từ giữa bộ phận kế  toán và các phòng ban khác của doanh nghiệp

  Xử lý chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận kế toán

  Các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết (chú ý nhận xét thiết kế của sổ kế toán có đảm bảo cung cấp thông tin một cách hữu ích cho công tác quản trị, điều hành hay không).

  Quy trình kế toán cho từng nhóm nghiệp vụ (khởi đầu từ khâu chứng từ đến báo cáo kế toán. Trong trường hợp doanh nghiệp có sử dụng phần mềm kế  toán  thì cần chú ý xem dữ  liệu ban đầu nhập vào hệ thống sẽ được cập nhật vào những sổ kế toán cụ thể nào)

Các nhóm nghiệp vụ kế toán cần nghiên cứu trong thời gian thực tập:

(1)  Kế toán tiền (chú ý xem sổ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng tiền nội tệ, ngoại tệ)

(2)  Kế  toán  thanh  toán  (chú  trọng  nghiệp  vụ  kế  toán  thanh  toán  với người bán, với người mua)

(3)   Kế toán hàng tồn kho (chú trọng tham khảo cách xác định nhu cầu mua hàng; phương pháp quản  lý hàng  tồn kho: phương pháp  thẻ song song, hay phương pháp số dư…)

(4)   Kế  toán  tài sản cố định  (Chú ý cách  tính khấu hao định kỳ, khảo sát xem có chênh  lệch giữa  thời gian khấu hao của doanh nghiệp và thời gian khấu hao tính thuế hay không)

(5)   Kế toán các khoản phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương (chú ý về các khoản thu nhập có tính chất lương, lương tính  các  khoản  trích  theo  lương,  thanh  toán  lương  và  các  khoản trích theo lương)

(6)   Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (đối với doanh nghiệp  sản  xuất). Đối  với  doanh  nghiệp  xây  lắp  chú  ý  khâu  xây dựng giá thành dự toán. Chú ý đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành, phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.

(7)   Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa:

  Kế  toán  doanh  thu  bán  hàng,  giá  vốn  hàng  bán,  chi  phí  bán hàng,  chí  phí  quản  lý  doanh  nghiệp,  kết  quả  hoạt  động  kinh doanh chính.

  Kế  toán  doanh  thu  hoạt  động  tài  chính,  chi  phí  hoạt  động  tài chính

  Kế toán thu nhập khác, chi phí khác

  Tổ chức kế toán chi phí để lập báo cáo kết quả kinh doanh, tính chi phí quảng cáo, khuyến mãi vượt quy định của thuế.

(8)   Kế  toán  nghiệp  vụ  đầu  tư  tài  chính  (nếu  doanh  nghiệp  có  thực hiện): các hình thức đầu tư tài chính, kế toán mua, chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

(9)   Kế  toán  thuế  giá  trị  gia  tăng,  thuế  thu  nhập  doanh  nghiệp,  thuế  xuất-nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

(10) Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

A.4 Kế toán quản trị và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

(1) Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

(2) Hiện trạng kiểm soát chi phí và phân tích biến động chi phí

(3)- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

Cách Làm Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp: Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

 Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, các bạn có thể liên hệ Thuê viết báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!