Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại CTY TNHH ABC

Rate this post

Đề cương mẫu làm báo cáo tốt nghiệp: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV ABC

LỜI MỞ ÐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh

 • 1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
 • 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí
 • 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 • 1.2.1 Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu
 • 1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
 • 1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán
 • 1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác
 • 1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2.6.1 Khái niệm
 • 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT

2.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận khác
 • 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
 • 2.1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Xem thêm:

2.2 Thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

 • 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1 Nội dung
 • 2.2.1.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.2.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.3.1 Nội dung
 • 2.2.3.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.4.1 Nội dung
 • 2.2.4.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.4.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5 Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.5.1 Nội dung
 • 2.2.5.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.5.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6 Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.6.1 Nội dung
 • 2.2.6.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.6.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.7.1 Nội dung
 • 2.2.7.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.7.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8 Kế toán thu nhập khác
 • 2.2.8.1 Nội dung
 • 2.2.8.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.8.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.9 Kế toán chi phí khác
 • 2.2.9.1 Nội dung
 • 2.2.9.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.9.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.10 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.2.10.1 Nội dung
 • 2.2.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.10.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.10.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.11 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.11.1 Nội dung
 • 2.2.11.2 Chứng từ kế toán
 • 2.2.11.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.11.4 Trình tự luân chuyển chứng từ

2.2.11.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHị

3.1. Nhận xét, đánh giá

 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2 Nhận xét chung về về công tác kế toán tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
 • 3.1.3 Nhận xét về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt

3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN