4 Mẫu Đề Cương Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Lực Hay Nhất 2021

Rate this post

4 Đề cương báo cáo tốt nghiệp Tuyển dụng nhân lực hay nhất.

 • ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC SỐ 1: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN

CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN

 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ
 • 1.3. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh
 • 1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị và phòng, tổ thực tập
 • 1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập trong 3 năm (2017-2019)

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN

2.1. Tổng quan tình hình nhân sự công ty

2.1.1. Độ tuổi

2.1.2. Giới tính

2.1.3. Trình độ

2.1.4. Thâm niên

2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty

2.2.1. Công tác tuyển dụng nhân viên

2.2.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự

2.2.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự

2.2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua

2.2.3. Nguồn tuyển dụng

2.2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty

2.2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty

2.2.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty

2.2.4.1. Xác định nhu cầu

2.2.4.2. Tìm kiếm ứng viên

2.2.4.3. Đánh giá lựa chọn

2.2.4.4. Phỏng vấn ứng viên

2.2.4.5. Quyết định tuyển dụng

2.2.4.6. Hướng dẫn hội nhập

2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty

2.3.1 Điểm mạnh

2.3.2 Điểm yếu

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY IN TỔNG HỢP LISKIN

3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển tới năm 2022

3.1.1 Mục tiêu

3.1.2 Phương hướng phát triển

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty in tổng hợp Liskin

3.2.1.1. Giải pháp 1

3.2.1.2. Giải pháp 2

3.2.1.3. Giải pháp 3

3.3 Kiến nghị

KẾT LUẬN

 

 • ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC SỐ 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT HÙNG.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 • 1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nhân sự
 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nhân sự
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nhân sự
 • 1.1.3. Tầm quan trọng và vai trò quản trị nhân sự
 • 1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự
 • 1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nhân sự
 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2 Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
 • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
 • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
 • 1.2.3.5 Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Duy trì nguồn nhân lực
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
 • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT

 • 2.1 Tổng quan về công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
 • 2.1.1.1. Quá trình hình thành
 • 2.1.1.2.Quá trình phát triển
 • 2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 2.1.2.1.Nhiệm vụ
 • 2.1.2.2. Quyền hạn
 • 2.1.3.Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty
 • 2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức nhân sự
 • 2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
 • 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây
 • 2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt.
 • 2.2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm gần đây
 • 2.2.1.1. Theo giới tính
 • 2.2.1.2. Theo độ tuổi
 • 2.2.1.3. Theo trình độ chuyên môn
 • 2.2.2 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
 • 2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng
 • 2.2.2.2.Phân tích công việc
 • 2.2.2.3.Tiêu chuẩn tuyển dụng
 • 2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty
 • 2.2.3.1 Nguồn tuyển dụng
 • 2.2.3.2. Hình thức tuyển dụng
 • 2.2.3.3. Quy trình tuyển dụng
 • 2.2.3.4 Kết quả tuyển dụng
 • 2.2.4.Hoạt động đào tạo và phát triển
 • 2.2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.2.4.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • 2.2.4.3 Hình thức đào tạo
 • 2.2.4.4 Số lượng đào tạo
 • 2.2.4.5 Kinh phí đào tạo
 • 2.2.5 Duy trì nguồn nhân lực
 • 2.2.5.1 Đãi ngộ tinh thần
 • 2.2.5.2 Đãi ngộ vật chất
 • 2.3 Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt.
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VIỆT.

 • 3.1 Phướng hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt.
 • 3.1.1 Phương hướng phát triển
 • 3.1.2 Mục tiêu
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH năng lượng Mặt Trời Việt.
 • 3.3 Một số kiến nghị
 • 3.3.1 Đối với Nhà nước
 • 3.3.2 Đối với công ty

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 • ĐÈ CƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC SỐ 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH

Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH

 • 1.1.Tóm lượt quá trình hình thành và phát triển
 • 1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Lĩnh vực hoạt động
 •  1.3 Cơ cấu tổ chức
 •             1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 •             1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4 Tình hình hoạt động của doanh nghiệp ( 2017-2019)

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH

 • 2.1. Thực trạng quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 2.1.1. Xác định nhu cầu
 • 2.1.2. Tìm kiếm ứng viên
 • 2.1.3. Đánh giá lựa chọn
 • 2.1.4. Phỏng vấn ứng viên
 • 2.1.5. Quyết định tuyển dụng
 • 2.1.6. Hướng dẫn hội nhập
 • 2.1.7. Kết quả tuyển dụng trong 3 năm(2017-2019)
 • 2.2 Nhận xét quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM  HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP Ô TÔ BÌNH MINH

 • 3.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2025
 • 3.2 Một số kiến nghị nhằm  hoàn thiện quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp ô tô Bình Minh
 • 3.2.1. Kiến nghị 1
 • 3.2.2. Kiến nghị 2
 • 3.2.3. Kiến nghị 3

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

ĐỀ CƯƠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC SỐ 4: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

 • 1.1 Một số vấn đề cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1 Một số khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.1.1. Nguồn nhân lực
 • 1.1.1.2. Quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3. Tầm quan trọng và vai trò quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3.1.Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.4.Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2 .Nội dung cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực
 • 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.2.1.1 Khái niệm
 • 1.2.1.2  Tiến trình họach định
 • 1.2.2 Tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.2.2.1 Khái niệm
 • 1.2.2.2.Nguồn tuyển dụng
 • 1.2.2.4 Tác dụng và ý nghĩa của tuyển dụng nhân sự
 • 1.2.3  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Phân loại hình thức đào tạo
 • 1.2.3.3. Vai trò của đào tạo
 • 1.2.3.4 Tiến trình đào tạo
 • 1.2.3.5  Ý nghĩa việc đào tạo và phát triển nhân lực
 • 1.2.4 Duy trì nguồn nhân lực
 • 1.2.4.1 Khái niệm
 • 1.2.4.2.Đãi ngộ vật chất
 • 1.2.4.3.Đãi ngộ tinh thần
 • 1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực
 • 1.3.1 Môi trường bên ngòai
 • 1.3.2 Môi trường bên trong

CHƯƠNG 2; THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

 • 2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.2. Giới thiệu chung về Chi Nhánh
 • 2.2.1. Quá trình hình thành phát triển
 • 2.1.2.2.Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.
 • 2.1.3. Tình hình nguồn nhân lực trong 3 năm (2017-2019)
 • 2.1.3.1. Theo giới tính
 • 2.2.1.3. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 • 2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm qua (2017-2019)
 • 2.2.  Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng
 • 2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.2.2.1.Kế hoạch tuyển dụng
 • 2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
 • 2.2.2.Tuyển dụng nguồn nhân lực tại Ngân hàng
 • 2.2.2.1.Nguồn tuyển dụng
 • 2.2.2.2. Hình thức tuyển dụng
 • 2.2.3.Quy trình tuyển dụng:
 • 2.2.2.4. Kết quả tuyển dụng
 • 2.2.3.Hoạt động đào tạo và phát triển
 • 2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
 • 2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • 2.2.3.3 Hình thức đào tạo
 • 2.2.3.4 Số lượng đào tạo
 • 2.2.4 Duy trì nguồn nhân lực
 • 2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần
 • 2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất
 • 2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG- CHI NHÁNH LONG AN- PGD BẾN LỨC

 • 3.1 Phướng hướng  và mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP Phương Đông- chi nhánh Long An- Pgd Bến Lức
 • 3.2 Một số kiến nghị
 • 3.2.1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng
 • 3.2.2.Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo:  0909232620 nhé!