Cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO – ĐH Gia Định

Rate this post

Hướng dẫn Cách viết báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO trường đại học Gia Định. Hôm nay, mình chia sẻ với các bạn sinh viên trường đai học Gia Định một số đề cương chi tiết ngành quản trị kinh doanh nói chung, ngành marketing, nhân sự nói riêng nhằm giúp các bạn có thể hoàn thiện bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, bạn nào không có thời gian viết báo cáo, không đi thực tập được, hoặc đang cần tư vấn đề tài, cần đề cương để triển khai bài báo cáo của thân thì có thể liên hệ mình. mình sẽ hỗ trợ các bạn nếu bạn cần.

==> Xem thêm: Giá viết bài báo cáo thực tập là bao nhiêu – Viết chuyên đề giá rẻ nhất

Cách viết báo cáo tốt nghiệp quản trị kinh doanh ĐIỂM CAO – ĐH Gia Định

Sườn quy định chung của khoa quản trị kinh doanh trường đh Gia Định

 • Mở đầu: (từ 1-2 trang)

(nêu lý do chọn đề tài; mục tiêu nghiên cứu; giới hạn phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu)

 • Phần 1: Giới thiệu chung đơn vị thực tập (từ 8-10 trang)

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

1.2 Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh

1.3 Cơ cấu tổ chức

1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm qua

 • Phần 2: Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu ( sẽ ghi cụ thể sau khi chọn), khoảng 20 trang

2.1 Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu (phần này bắt buộc phải viết, tóm tắt khoảng 3-5 trang)

2.2 Phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu (khoảng 15-20 tr)

2.2.1

2.2.2

2.2.3

 • Phần  3 Đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu (8- 10tr)

3.1

3.2

….

 • Kết luận ( từ 1-2tr)
 • Tài liệu tham khảo

Một số đề cương báo cáo tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

d/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động marketing mix tại công ty ABC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.2.Chức năng và lĩnh vực hoạt động

1.3.Cơ cấu tổ chức

1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

1.5. Cơ cấu nhân sự trong công ty qua 3 năm 2016 – 2018

 

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY ABC

2.1. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY ABC

2.1.1.Chính sách sản phẩm

2.1.2.Chính sách giá

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.3.Chính sách phân phối

2.1.4.Chính sách quảng cáo và chiêu thị

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhươc điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETNG MIX TẠI CÔNG TY ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

e/ Đề cương chi tiết hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH ABC

1.2. Chức năng nhiệm vụ

1.3. Đặc điểm sản phẩm

1.4.Các nguồn lực và điều kiện kinh doanh của công ty TNHH ABC.

1.5. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh Qua 3 năm 2016 – 2018

1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Qua 3 năm 2016 – 2018

 

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

Đề cương chi tiết và Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH ABC

2.1.. Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm thạch của Công ty TNHH ABC

2.1.1. Thực trạng về cấu trúc kênh phân phối sản phẩm thạch của Công tyTNHH ABC

2.1.2 Đặc điểm và công tác tìm kiếm các thành viên kênh

2.1.3. Thực trạng hoạt động quản lý kênh

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.4. Công tác đánh giá các thành viên kênh.

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CCÔNG TY ABC

3.1. Giải pháp 1

3.2. Giải pháp 2

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

a/ Đề cương chi tiết báo cáo tốt nghiệp đề tài tuyển dụng nhân sự tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

 1. Mục tiêu đề tài
 2. Phương pháp nghiên cứu
 3. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: Tổng quan về công ty TNHH XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1 Giới thiệu chung về công ty

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển

Cách viết báo cáo tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.3 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức

1.4 Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh         của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.6 Quan điểm quản trị nhân lực của lãnh đạo công ty

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

2.1 Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH XYZ

2.1.1 Quy trình tuyển mộ

2.1.1.1 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

2.1.1.2 Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

2.1.1.3 Tìm kiếm và thu hút hồ sơ ứng viên

2.1.2 Quy trình tuyển chọn

2.1.2.1 Chọn lọc hồ sơ

2.1.2.2 Tổ chức thi tuyển đầu vào

Cách viết báo cáo tốt nghiệp Quản trị kinh doanh

2.1.2.3 Tổ chức phỏng vấn

2.1.2.4 Xử lý kết quả sau phỏng vấn

2.1.2.5 Tiếp nhận nhân viên mới

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3:  MỘT SỐ GIẢII PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN  QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH XYZ

3.1. Giải pháp 1.2.3…

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

b/ Đề cương báo cáo tốt nghiệp đề tài đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Công ty:

1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chứ

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.4. Đặc điểm về cơ cấu lao động của Công ty qua 3 năm 2015 – 2017

1.5. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2015 – 2017

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

2.1. Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty

2.2.1. Bộ máy làm công tác đào tạo:

2.2.2. Về hình thức đào tạo

2.2.3. Về quy trình đào tạo

2.2.3.1. Giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo.

2.2.3.2. Giai đoạn thực hiện đào tạo

2.2.4. Về số lượng

2.2.5. Về công tác tổ chức đào tạo

2.2.6. Những tồn tại và nguyên nhân

2.2.6.1. Những hạn chế còn tồn tại trong Công ty

2.2.6.2. Nguyên nhân của những hạn chế

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

c/ Đề cương báo cáo tốt nghiệp chi tiết nâng cao hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP XYZ

1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty

1.2 Nhiệm vụ, chức năng, định hướng phát triển của công ty

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty

1.3.2 Chức năng từng phòng ban

1.4 Lĩnh vực kinh doanh

1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty CP XYZ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

2.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại TESC

2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự

21.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài

2.1.1.1 Ảnh hưởng của môi trường bên trong

2.1.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

2.1.2.1 Tình hình quản lý nhân sự tại công ty

2.1.2.2 phân tích công việc

2.1.2.3 Tuyển dụng và bố trí nhân sự

2.1.2.4 Đào tạo và phát triển

2.1.2.5 Đánh giá người lao động

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.2.6 Chính sách lương thưởng tại công ty

2.1.2.7 Chính sách đãi ngộ

2.2 Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP XYZ

3.1. Kiến nghị 1

3.1. Kiến nghị 2

Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

f/ Đề cương chi tiết nâng cao hoạt động bán hàng tại Công ty ABC

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.3.1. Sơ đồ tổ chức

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban

1.3.3. Giới thiệu sản phẩm

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2016 – 2018

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

2.1. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần ABC

2.1.1. Phân tích công tác bán hàng

2.1.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng

2.1.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.1.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh

2.2. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

2.2.1. Ưu điểm

2.2.2. Nhược điểm

Kết luận chương 3

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

g/ Đề cương chi tiết hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty ABC

LỜI NÓI ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài.
 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu
 5. Mục đích nghiên cứu
 6. Kết cấu đề tài

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ABC

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH ABC

1.4. Đặc điểm môi trường kinh doanh của công ty.

1.5 Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng nguồn lực của công ty

Kết luận chương 1

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ABC

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

2.1.1. Thu mua

2.1.2. Quy trình công nghệ và sản xuất sản phẩm của công ty.

2.1.3. Tiêu thụ

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty

2.2. Thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty TNHH ABC.

Cách viết báo cáo thực tập Quản trị kinh doanh

2.2.1. Tình hình thăm dò sự hài lòng và ghi nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ:

2.2.2. Tình hình tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty

2.2.3. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.

2.2.4. Phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng qua các phiếu khảo sát.

2.3. Đánh giá ưu điểm và nhược điểm

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là một số nội dụng mẫu báo cáo tốt nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm thuê báo cáo tốt nghiệp với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!