Danh sách Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán, Đề cương, Bài Mẫu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
5/5 - (10 bình chọn)

Để có thêm tài liệu làm Khóa luận kế toán, các bạn tham khảo bài viết Danh sách Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán, Đề cương, Bài Mẫu mà mình viết dưới đây nhé. Bài viết bổ ích cho các bạn có thêm các tài liệu mẫu để hoàn thành tốt bài Khóa luận của mình

Bài viết gồm các nội dung:

 • Tổng hợp 43 Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán
 • Gợi ý một số mẫu đề cương chi tiết
 • DOWNLOAD các bài mẫu Khóa Luận Ngành Kế Toán

Mục lục

Danh sách Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán Điểm cao từ năm 2022

Mỗi học viên – sinh viên chọn 01 đề tài dưới đây để làm Khóa Luận tốt nghiệp. Nếu bạn nào chưa chọn được đề tài Khóa Luận tốt nghiệp ngành kế toán được hoặc chưa có xin dấu xác nhận thực tập và chứng từ kế toán từ công ty, thì có thể liên hệ admin, để ad giúp các bạn chọn. Tư vấn đề tài và viết đề cương chi tiết kế toán miễn phí.

A/ Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán Đối với các doanh nghiệp sản xuất

 1. Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty A
 2. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty A
 3. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
 4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty A
 5. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh tại công ty A Đề tài 6: Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty A
 6. Hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty A
 7. Hoàn thiện kế toán tiền vay tại công ty A
 8. Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 9. Kế toán vốn bằng tiền.
 10. Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 11. Kế toán TSCĐ.
 12. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 13. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 14. Kế toán mua bán hàng hóa
 15. Kế toán hàng tồn kho
 16. Kế toán thuế GTGT
 17. Kế toán thuế TNDN
 18. Kế toán thuế TNCN
 19. Kế toán tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh
 20. Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh
 21. Kế Toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh
 22. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 23. Kế toán quản trị chi phí
 24. Kế toán quản trị hàng tồn kho
 25. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
 26. Lập và phân tích báo cáo tài chính
 27. (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)

B/  Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán Đối với các doanh nghiệp kinh doanh đặc thù

 1. Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty A
 2. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanh tại công ty A
 3. Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty A
 4. Hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty A
 5. Hoàn thiện kế toán tiền vay tại công ty A
 6. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty A
 7. Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hóa tại công ty A
 8. Hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hóa tại công ty A
đề tài thực tập tốt nghiệp ngành kế toán
đề tài thực tập tốt nghiệp ngành kế toán

C/  Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp

 1. Hoàn thiện kế toán tài sản bằng tiền tại đơn vị thực tập
 2. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại đơn vị thực tập
 3. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị thực tập
 4. Hoàn thiện kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thực tập.
 5. Hoàn thiện kế toán chi và nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp tại đơn vị thực tập
 6. Hoàn thiện kế toán chi và nguồn kinh phí dự án đơn vị thực tập
 7. (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)

D/ Đề Tài Khóa Luận Ngành Kiểm toán

 • Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán…
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán…. thực hiện
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán mua hàng và thanh toán trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty kiểm toán … thực hiện
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền trong  báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
 • Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty … thực hiện
 • (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)

Một số cách đặt tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán hay Nhất

Ngoài các cách đặt tên đề tài như ở trên, các bạn có thể đặt tên đề tài đề tài Khóa luận tốt nghiệp Kế Toán thu hút hơn, ví dụ:

 • Kế toán vật tư tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, cong cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty…
 • Kế toán hàng tốn kho tại Công ty… – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 • Tổ chức hạch toán tài sản cố định và phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định tại Công ty …
 • Kế toán tiền lương tại Công ty …- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị…
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao công tác quản trị chi phí tại đơn vị…
 • Tổ chức hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, chi phí thời kỳ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh
 • Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty…
 • Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tài Công ty…
 • Kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại….
 • Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán
 • Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty….
 • Kế toán các khoản nợ và phân tích tình hình công nợ, khả năng thanh toán tại Công ty…
 • Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ tại Công ty…
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty.. (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Tổ chức lập và phân tích  báo cáo tài chính
 • Tình thình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục
 • Hoàn thiện công tác kế toán thuế và các khoản phải nộp tại doanh nghiệp…
 • Phân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty….
 • Phân tích hoạt động kinh doanh và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty….
 • Đánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty…
 • Phân tích giá thành sản phẩm, tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp…
 • Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Công ty..
 • Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận tại Công ty…và ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý
 • Thực trạng và giải pháp tổ chức kế toán XUẤT NHẬP KHẨU  hàng hóa và thanh toán tại Công ty…
 • Hoàn thiện công tác kế toán nguonf kinh phí và chi phí hoạt động thường xuyên tại đơn vị…
 • Hoàn thiện tổ chức hạch toán các khoản thu chi tại đơn vị Hành chính sự nghiệp
 • Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị (hành chính sự nghiệp)..
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp dệt X.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại Doanh nghiệp xây dựng Z.
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại Doanh nghiệp may Y.
 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế – tự xây lắp – tại Doanh nghiệp Điện lực
 • Phân tích chi phí sản xuất tại Doanh nghiệp sản xuất Y.
 • Ứng dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử để lập dự toán chi phí tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Lập dự toán ngân sách tại Doanh nghiệp sản xuất A. (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • Đánh giá trách nhiệm các đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích điểm hòa vốn tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Phân tích kết cấu sản phẩm tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại I&A.
 • Định giá chuyển giao sản phẩm giữa các đơn vị hạch toán nội bộ tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • Phân tích báo cáo kế toán quản trị tại các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Doanh nghiệp thương mại A.
 • Lựa chọn kết cấu sản phẩm sản xuất và tiêu thụ trong những điều kiện giới hạn tại Doanh nghiệp sản xuất A.
 • (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)

Mẫu Đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán

Dưới đây mình chỉ gợi ý 1 đề cương với đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, các mẫu đề cương đề tài đề tài Khóa luận tốt Ngành Kế Toán khác, các bạn xem qua đây để tải nhé:

 • KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV SANG TRẦN
 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SANG TRẦN (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • 1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 1.2.1. Chức năng của công ty
 •  1.2.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty
 • 3 Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
 • 1.3.1  Cơ cấu tổ chức sản xuất
 • 1.3.2. Đặc điểm
 • 1.3.3. Quy trình sản xuất
 • 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.4.2. Chức năng – nhiệm vụ các bộ phận
 • 1.5 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.5.1.2 Cơ cấu phòng kế toán
 • 1.5.2.Hình thức sổ kế toán
 • 1.5.2.1 Hình thức áp dụng
 • 1.5.2.2 Các loại sổ
 • 1.5.2.3 Trình tự ghi sổ
 • Hệ thống chứng từ
 • Hệ thống tài khoản
 • Hệ thống báo cáo kế toán
 • Chính sách kế toán áp dụng
 • CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • 2.1 Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 2.1.1. Chi phí sản xuất
 • 2.1.1.1 Khái niệm
 • 2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
 • 2.1.2.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất và nội dung kinh tế của chi phí
 • 2.1.2.2.2 Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí
 • 2.1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết  quả kinh doanh
 • 2.1.2.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
 • 2.1.2.2.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
 • 2.1.2 Giá thành sản phẩm
 • 2.1.2.1 Khái niệm
 • 2.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
 • 2.1.2.2.1 Giá thành kế hoạch
 • 2.1.2.2.2  Giá thành định mức
 • 2.1.2.2.3  Giá thành thực tế
 • 2.2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
 • 2.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
 • 2.3.1  Đối tượng tập hợp chi phí
 • 2.3.2  Đối tượng tính giá thành
 • 2.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • 2.5. Kỳ tính giá thành sản phẩm
 • 2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
 • 2.6.1.  Kế toán tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.6.1.1  Khái niệm
 • 2.6.1.2  Chứng từ sử dụng
 • 2.6.1.3  Tài khoản sử dụng
 • 2.6.1.4  Trình tự hạch toán
 • 2.6.2.  Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
 • 2.6.2.1  Khái niệm
 • 2.6.2.2  Chứng từ sử dụng
 • 2.6.2.3  Tài khoản sử dụng
 • 2.6.2.4  Trình tự hạch toán
 • 2.6.3.  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
 • 2.6.3.1  Khái niệm
 • 2.6.3.2  Chứng từ sử dụng
 • 2.6.3.3  Tài khoản sử dụng
 • 2.6.3.4  Trình tự hạch toán
 • 2.7. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
 • 2.7.1.  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
 • 2.7.1.1  Tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
 • 2.7.2.  Đánh giá và điều chỉnh các khoản giảm giá thành
 • 2.7.3.  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 • 2.7.3.1  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 2.7.3.2  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương
 • 2.7.3.3  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức
 • 2.7.4.  Phương pháp tính giá thành
 • 2.7.4.1  Phương pháp giản đơn
 • 2.7.4.2  Phương pháp hệ số
 • 2.7.4.3  Phương pháp tỷ lệ
 • 2.7.4.4  Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
 • 2.7.4.5  Phương pháp phân bước
 • 2.7.4.6  Phương pháp đơn đặt hàng 
 • CHƯƠNG 3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • 3.1.1.  Tổ chức quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
 • 3.1.2.  Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty
 • 3.1.3.  Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 • 3.1.3.1  Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
 • 3.1.3.2  Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 • 3.1.4.  Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 •   3.1.5.  Kỳ tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 • 3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty
 • 3.2.1.1  Chứng từ sử dụng
 • 3.2.1.2  Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.3  Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty
 • 3.2.1.1  Chứng từ sử dụng
 • 3.2.1.2  Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.3  Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.2.1.1  Chứng từ sử dụng
 • 3.2.1.2  Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.3  Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 3.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV SANG TRẦN
 • 3.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí
 • 3.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
 •  3.3.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm
 • CHƯƠNG 4 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ (Đề Tài Khóa Luận Ngành Kế Toán)
 • 4.1.   Nhận xét
 • 4.3.1. Về tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 4.3.2. Về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
 • 4.2.   Kiến nghị
 • 4.2.1 Về tổ chức công tác kế toán
 • 4.2.2 Về tổ chức hệ thống liên quan đến việc tâp hợp chi phí sản xuất
 • 4.2.2.1.Về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • 4.2.2.2.Về đánh giá sản phẩm dở dang
 • 4.2.2.3.Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • 4.2.2.4.Về hạch toán chi phí nguyên nhân công trực tiếp
 • 4.2.2.5.Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
 • 4.2.2.6.Về hạch toán chi phí sản xuất chung
 • 4.2.2.7 Giá thành sản phẩm   
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO     

Download mẫu đề tài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán

DOWNLOAD FILE

Phương án làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán điểm cao

Trên đây là một số nội dụng mẫu đề tài Khóa luận tốt nghiệp Ngành Kế Toán mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài khóa luận tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê Khóa luận tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620 nhé!

 

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo