Đề tài Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý nhà nước

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.3/5 - (6 bình chọn)

Ngành Quản lý nhà nước cũng như các ngành khác, các bạn sinh viên đều cần phải chọn Đề tài Khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước – Báo cáo tốt nghiệp. quản lý nhà nước như về phòng chống bạo lực trẻ em. Quản lý nhà nước đối với phát triển giáo dục,.v.v.v….

Nếu bạn nào có nhu cầu làm đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê Khóa luận tốt nghiệp với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

Mục lục

Đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước

 1. Hợp tác công – tư  trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
 2. Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội
 3. Xây dựng thể chế quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực trẻ em ở Việt Nam hiện nay
 4. Quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng internet
 5. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong  khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
 6. Quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
 7. Quản lý nhà nước về dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
 8. Quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội dân gian khu vực đồng bằng sông Hồng
 9. Đổi mới quy trình phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam hiện nay (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)
 10. Quản lý nhà nước đối với phát triển giáo dục từ trung học phổ thông lên đại học, cao đẳng ở Việt Nam
 11. Chất lượng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay
 12. QLNN đối với kinh tế nông nghiệp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
 13. Quản lý nhà nước đối với hoạt động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam
 14. Quản lý nhà nước về thông tin trên Internet trong quá trình hội nhập ở Việt Nam
 15. Quản lý nhà nước đối với các trường văn hóa nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam
 16. Xây dựng phát triển đội ngũ công chức quản lý văn hóa ở Việt Nam
 17. Phát triển nguồn nhân lực giảng viên các Học viện, trường Đại học thuộc Bộ Công an
 18. Quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
 19. Quản lý nhà nước về giáo dục trong điều kiện xã hội hóa ở Việt Nam hiện nay
 20. Quản lý Nhà nước đối với tổ chức xã hội trên địa bàn Hà Nội
 21. Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

XEM 10 LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP 

 1. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 2. Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
 3. Quản lý của nhà nước Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ từ chính quyền phong kiến đến nay
 4. Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở Đồng bằng sông Hồng
 5. Quản lý nhà nước đối với hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế
 6. Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
 7. Phân cấp giữa trung ương và địa phương trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
 8. Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 9. Quản lý nhà nước đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục ở Việt Nam
 10. Đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan HCNN cấp tỉnh Việt Nam
 11. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luang Prabang (Đề tài tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)
 12. QLNN đối với hoạt động kiểm tra, giám sát công chức trong thực thi công vụ ở Việt Nam
 13. Thể chế hành chính trong các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt Nam khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)
 14. Hoàn thiện thể chế kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
 15. Quản lí nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế
 16. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 17. Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
 18. Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam
 19. Quản lý nhà nước về Giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công
 20. Năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND TP trực thuộc Trung ương trong bối cảnh cải cách ở Việt Nam hiện nay
 21. Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam
 22. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long
 23. Quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên ở Việt Nam hiện nay
 24. Phối hợp trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam
 25. Quản lí nhà nước đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên

DOWNLOAD FILE

Một số đề cương bài mẫu Đề tài tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước

Đề tài khóa luận tốt nghiệp quản lý nhà nước: Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài:
 2. Mục đích nghiên cứu
 3. Đối tượng nghiên cứu
 4. Phạm vi nghiên cứu.
 5. phương pháp nghiên cứu:
 6. Kết cấu của bản tiểu luận:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

1.1.Quản lý Nhà nước về văn hóa

1.1.1.Khái niệm quản lý nhà nước

1.1.2. Quản lý Nhà nước về văn hóa

1.1.3. Đặc điểm Quản lý nhà nước về văn hóa

1.2. Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ Ở THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (Đề tài tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

2.1.Đặc điểm kinh tế – xã hội của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2.2.1. Những kết quả đạt được

2.2.2.Những hạn chế, khiếm khuyết.

2.2.3.Nguyên nhân của những hạn chế, khiếm khuyết.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HOÁ Ở THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

2.1.Phương hướng, mục tiêu.

2.2.Những giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hoá ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

KẾT LUẬN

Lời mở đầu khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước -Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa

 1. Lý do chọn đề tài:

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình, chính vì muốn xây dựng CNXH mà phải chú ý hạt nhân cho tốt”.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hoá, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bằng sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong toàn thành phố Thủ Dầu Một. Những năm qua kinh tế – xã hội của thành phố Thủ Dầu Một tăng trưởng mạnh , văn hoá, giáo dục được coi trọng, an ninh quốc phòng được củng cố, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện…

Khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước
Khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước

Phong trào xây dựng gia đình văn hoá là nội dung quan trọng nhất trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác công tác xoá đói, giảm nghèo còn nhiều khó khăn, kết quả chưa vững chắc. Việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình còn nhiều thiếu sót và bất cập. Hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thuỷ chung, kính trên nhường dưới đang có biểu hiện xuống cấp. Bạo hành trong gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, trẻ em phải lang thang kiếm sống, trẻ em vi phạm pháp luật có chiều hướng phát triển…Làm ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố Thủ Dầu Một.

Quản lý nhà nước về gia đình được xác định trên các mặt luật pháp, chính sách và các kế hoạch thực hiện ở các cấp. Gia đình là đối tượng quản lý đặc biệt, bản thân gia đình có trách nhiệm quản lý các thành viên trong gia đình mình; gia đình và cộng đồng là hai đối tượng luôn gắn với nhau trong suốt quá trình tồn tại và phát triển. Đồng thời gia đình cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật và dưới luật, điều chỉnh chính sách của Bộ ngành, quy định của tổ chức chính trị xã hội. Lĩnh vực quản lý nhà nước về gia đình và công tác gia đình đang được Đảng và Nhà nuớc ta đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây bởi vị trí và vai trò đặc biệt của gia đình trong việc xây dựng và phát triển Đất nước.

Việc xây dựng mô hình gia đình, bình đẳng, tiến bộ trong thời kỳ công nghệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc là việc là việc làm cấp thiết của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiên nay. Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. (Đề tài tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

 1. Mục đích nghiên cứu

Với đề tài này nhằm cung cấp cho người đọc những lý luận cơ bản về gia đình văn hóa, quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa. Bên cạnh đó là những thông tin về thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây. Và quan trọng hơn là đề tài sẽ đưa ra được một số giải pháp mới mẻ, cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, góp phần xây dựng và phát triển gia đình của thành phố Thủ Dầu Một. (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

 1. Đối tượng nghiên cứu

Những văn bản pháp luật, những chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình hành động nhằm thực hiện việc quản lý nhà nước về xây dựn gia đình trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 1. Phạm vi nghiên cứu.

– Nội dung nghiên cứu: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hoá.

– Địa điểm: Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 1. phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, và một số phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, điều tra, khảo sát, phân tích và tổng hợp…

 1. Kết cấu của bản khóa luận

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung của tiểu luận bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa

Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đề cương báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản lý nhà nước-  quản lý nhà nước về công tác thanh niên

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

3.2. Phạm vi nghiên cứu

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
 2. Kết cấu của báo cáo

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN  PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

1.1. Thanh niên và công tác thanh niên

1.1.1. Thanh niên

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Vị trí, vai trò của thanh niên trong lịch sử

1.1.1.3. Vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của xã hội

1.1.2. Công tác thanh niên

1.2. Khái quát về luật thanh niên 2005 và quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.2.1. Khái quát về luật thanh niên 2005

1.2.2. Quan niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.2.2.1. Quan niệm, đặc điểm

1.2.2.2. Ý nghĩa của quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.2.3. Chủ thể quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.2.4.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên

1.2.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên

1.2.4.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

1.2.4.4. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THÀNH SƠN HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

2.1. Đặc điểm tình hình thanh niên trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2.2. Tình hình thực hiện luật thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2.2.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên

2.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên

2.2.3. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

2.2.4. Hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN VÀ BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN Ở XÃ THÀNH SƠN, HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

3.1. Đánh giá quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

3.1.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

3.1.1.1. Những kết quả đạt được

3.1.1.2. Nguyên nhân

3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân

3.1.2.1. Những hạn chế

3.1.2.2. Nguyên nhân

3.2. Những giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong phạm vi cả nước từ thực tiễn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

3.2.1. Tiếp tục bảo đảm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên

3.2.2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

3.2.2.1. Kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý công tác thanh niên

3.2.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý thanh niên

3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ thanh niên

3.2.4. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời mở đầu khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước – Quản lý nhà nước về thanh niên và thực tiễn tại UBND Xã Thành Sơn

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội bằng những chính sách cụ thể.

Từ khi ban hành Luật Thanh niên năm 2005 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương và sự phối hợp của các ngành đoàn thể, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác thanh niên đã có những chuyển biến tích cực góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng; các quyền và nghĩa vụ của thanh niên được bảo vệ và thực hiện đúng pháp luật; đời sống vật chất của thanh niên từng bước được nâng cao, phần lớn thanh niên đều có lối sống tích cực, gắn kết với cộng đồng; vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội đã từng bước nâng cao. (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

Đối với xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua được sự quan tâm tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp đã tăng cường hơn đến công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Qua triển khai, bước đầu đã có một số kết quả nhất định: thanh niên được tạo điều kiện và có cơ hội phát triển cả về thể chất, tinh thần và được cống hiến; công tác thanh niên được chú trọng và quan tâm nhiều hơn; đội ngũ làm công tác thanh niên ngày càng có chất lượng;…Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề còn phải suy nghĩ và quan tâm đó là: nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay còn hạn chế nên việc chỉ đạo điều hành ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Từ những phân tích như trên, cần thiết phải có sự nghiên cứu cụ thể về thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Khánh Sơn trong giai đoạn hiện nay. Do đó, tôi quyết định chọn đề tài “Quản lý nhà nước về thanh niên và thực tiễn tại UBND Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa” làm báo cáo tốt nghiệp của mình.

 1. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở xã Thành Sơn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, những thành tựu và hạn chế trên vấn đề này, báo cáo đề xuất một số phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay.

 1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên nói chung và ở xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

3.2. Phạm vi nghiên cứu (khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước)

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Trên địa bàn xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ năm 2017 đến nay.

Phạm vi nghiên về nội dung: Việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

 1. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận: Báo cáo được xây dựng trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Phương pháp luận trong nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của triết học Mác – Lênin.

Phương pháp nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu, báo cáo sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: Phương pháp xã hội học pháp luật; phương pháp lịch sử; phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh; phương pháp khảo sát thực tế.

 1. Kết cấu của báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của báo cáo gồm ba chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận, pháp lý của quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Chương 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm 

Trên đây là một số nội dụng mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý nhà nước mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai bài làm khóa luận tốt nghiệp điểm cao  các bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận với mình qua https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo