Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
4.8/5 - (10 bình chọn)

Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh. Hôm nay mình tiếp tục gửi tới những bạn làm đề tài kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh 05 Mẫu Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh, các đề cương được chỉnh đúng form và tải File word về, chúc các bạn làm tốt bài Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Trong quá trình làm bài môn học Báo cáo thực tập, nếu các bạn găp khó khăn như Không tìm được công ty, Không có chứng từ số liệu, Không có thời gian làm bài, mình có thể hỗ trợ được cho các bạn đạt điểm cao nhé, https://zalo.me/0909232620

Mục lục

Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh SỐ 1

Đề tài: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ TRƯƠNG THÀNH

 • MỞ ĐẦU
 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
 • Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Những đóng góp của đề tài
 • Kết cấu Khóa luận tốt nghiệp (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
 • 1.1. Đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp thương mại ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh
 • 1.2. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.2.1. Khái niệm và phân loại doanh thu
 • 1.2.2. Khái niệm và phân loại chi phí
 • 1.2.3. Kết quả kinh doanh
 • 1.3. Nội  dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại dưới góc độ kế toán tài chính
 • 1.3.1. Kế toán doanh thu
 • 1.3.2. Kế toán chi phí
 • 1.3.3. Kế toán kết quả kinh doanh.
 • 1.3.4. Trình bầy thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính
 • 1.4. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại dưới góc độ kế toán quản trị
 • 1.4.1. Xây dựng định mức và lập dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh
 • 1.4.2. Thu thập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định
 • 1.4.3. Phân tích thông tin doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ cho việc ra quyết định.
 • Tiểu kết chương 1 (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)

Xem thêm Kho 95 bài ==> Khóa luận tốt nghiệp kế toán

 • Chương 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ TRƯƠNG THÀNH
 • 2.1. Khái quát chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành dưới góc độ kế toán tài chính
 • 2.2.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của Công ty.
 • 2.2.2. Thực trạng kế toán doanh thu
 • 2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí.
 • 2.2.4. Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh
 • 2.2.5. Thực trạng trình bày thông tin doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành .
 • 2.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành dưới góc độ kế toán quản trị
 • 2.3.1. Phân loại chi phí
 • 2.3.2. Dự toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
 • 2.3.3. Phân tích thông tin phù hợp phục vụ cho việc ra quyết định
 • 2.4. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2. Một số hạn chế cơ bản.
 • 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế.
 • Tiểu kết chương 2 (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • Chương 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ TRƯƠNG THÀNH 
 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành 
 • 3.1.1. Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 3.1.2. Chiến lược phát triển.
 • 3.1.3. Mục tiêu kinh doanh
 • 3.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • 3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện
 • 3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện.
 • 3.3. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • 3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện trên góc độ kế toán tài chính 
 • 3.2.2. Những giải pháp trên góc độ kế toán quản trị
 • 3.4. Điều kiện thực hiện một số giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • 3.4.1. Điều kiện về phía nhà nước và các cơ quan chức năng
 • 3.4.2. Điều kiện đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Trương Thành
 • Tiểu kết chương 3 (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh SỐ 2

Đề tài: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH M.D.K

 • Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH M.D.K.
 • 1.1.  Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty TNHH M.D.K
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Quá trình phát triển
 • 1.2. Chức năng các phòng ban của công ty TNHH M.D.K
 • 1.2.1. Hội đồng thành viên
 • 1.2.2. Ban giám đốc
 • 1.2.3. Phòng kinh doanh
 • 1.2.4. Phòng kỹ thuật
 • 1.2.5. Phòng kế toán
 • 1.2.6. Phòng bảo vệ
 • 1.3.    Tổ chức hoạt động sản xuất tại công ty TNHH M.D.K
 • 1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ
 • 1.3.2. Quá trình tổ chức sản xuất tại công ty TNHH M.D.K
 • 1.4.    Tổ chức công tài chính – kế toán
 • 1.4.1. Tổ chức công tác kế toán
 • 1.4.1.1.       Hình thức tổ chức công tác kế toán
 • 1.4.1.2.       Tổ chức bộ máy kế toán
 • 1.4.1.2.1.    Sơ đồ bộ máy tổ chức kế toán
 • 1.4.1.2.2.    Trách nhiệm, quyền hạn từng nhân viên kế toán tại công ty
 • 1.4.1.3.       Chế độ kế toán đang áp dụng tại công ty
 • 1.4.1.4.       Trình tự ghi sổ và đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy tính
 • 1.4.2. Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
 • 1.4.2.1.       Báo cáo tài chính
 • 1.4.2.2.       Phân tích báo cáo tài chính
 • 1.4.2.2.1.    Phân tích biến động theo chiều ngang (biến động theo thời gian)
 • 1.4.2.2.2.    Phân tích biến động theo chiều dọc (biến động theo cơ cấu)
 • 1.4.2.2.3.    Phân tích một số chỉ tiêu tài chính
 • 1.5.    Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển
 • (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • Chương 2:  CƠ SỞ  LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
 • 2.1.    Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập
 • 2.1.1.  Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.1.1.1. Khái niệm
 • 2.1.1.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • 2.1.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.1.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.1.2.  Kế toán các khoản giả trừ doanh thu
 • 2.1.2.1. Chiết khấu thương mại
 • 2.1.2.1.1. Khái niệm
 • 2.1.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.1.2.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.2.1.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.1.2.2.  Hàng bán bị trả lại
 • 2.1.2.2.1. Khái niệm
 • 2.1.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.1.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.1.2.3.  Giảm giá hàng bán
 • 2.1.2.3.1. Khái niệm
 • 2.1.2.3.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.1.2.3.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2.3.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.2.3.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.1.3.  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.1.3.1. Khái niệm
 • 2.1.3.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.1.3.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.3.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.3.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.1.4.  Kế toán thu nhập khác
 • 2.1.4.1. Khái niệm
 • 2.1.4.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.1.4.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.4.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.4.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.    Kế toán các khoản chi phí
 • 2.2.1.  Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.1.1. Khái niệm
 • 2.2.1.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.2.  Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.3.  Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.4.  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.5.  Kế toán chi phí khác
 • 2.2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.2.6.  Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.2.2.1. Khái niệm
 • 2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.2.2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.2.2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu
 • 2.3.    Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.3.1. Khái niệm
 • 2.3.2. Nguyên tắc hạch toán
 • 2.3.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.3.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.3.5. Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh
Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh
 • CHƯƠNG 3:  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ , XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  VÀ  GIẢI PHÁP HOÀN THIÊN TẠI  CÔNG TY TNHH M.D.K
 • 3.1.    Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.1. Kế toán các khoản doanh thu và thu nhập
 • 3.1.1.1.       Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 3.1.1.1.1.    Nội dung
 • 3.1.1.1.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.1.1.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.1.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.1.1.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.1.2.       Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.1.1.2.1.    Nội dung
 • 3.1.1.2.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.1.2.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.2.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.1.2.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.1.3.       Kế toán thu nhập khác
 • 3.1.1.3.1.    Nội dung
 • 3.1.1.3.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.1.3.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.3.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.1.3.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.2. Kế toán các khoản chi phí
 • 3.1.2.1.       Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.1.2.1.1.    Nội dung
 • 3.1.2.1.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.1.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.1.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.2.1.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.2.2.       Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 3.1.2.2.1.    Nội dung
 • 3.1.2.2.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.2.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.2.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.2.2.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.2.3.       Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.1.2.3.1.    Nội dung
 • 3.1.2.3.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.3.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.3.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.2.3.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.2.4.       Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.1.2.4.1.    Nội dung
 • 3.1.2.4.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.4.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.4.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.2.4.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.2.5.       Kế toán chi phí khác
 • 3.1.2.5.1.    Nội dung
 • 3.1.2.5.2.    Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.2.5.3.    Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.5.4.    Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.2.5.5.    Sổ kế toán sử dụng
 • 3.1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.1.3.1.       Nội Dung
 • 3.1.3.2.       Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
 • 3.1.3.3.       Tài khoản sử dụng
 • 3.1.3.4.       Nghiệp vụ phát sinh thực tế
 • 3.1.3.5.       Sổ kế toán sử dụng
 • 3.2.    Các giải pháp hoàn thiện
 • 3.2.1. Nhận xét
 • 3.2.2. Kiến nghị và giải pháp (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BRANINS

 • CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIN BRANINS (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • 1.1.         Giới thiệu chung về công ty …
 • 1.1.1.     Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.2.     Chức năng nhiệm vụ của công ty 
 • 1.2.         Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty          
 • 1.2.1.     Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty              
 • 1.2.2.     Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban          
 • 1.3.         Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 1.3.1.     Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty           
 • 1.3.2.     Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán      
 • 1.4.         Hình thức kế toán công ty áp dụng          
 • 1.4.1.     Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng tại công ty        
 • 1.4.2.     Trình tự ghi sổ  
 • 1.5.         Chính sách chế độ kế toán áp dụng tại công ty   
 • CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIN BRANINS
 • 2.1.         Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ              
 • 2.1.1.     Khái niệm
 • 2.1.2.     Chứng từ sử dụng           
 • 2.1.3.     Tài khoản sử dụng          
 • 2.1.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.1.5.     Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty           
 • 2.2.         Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  
 • 2.2.1.     Khái niệm:          
 • 2.2.2.     Chứng từ sử dụng           
 • 2.2.3.     Tài khoản sử dụng          
 • 2.2.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.2.5.     Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty           
 • 2.3.         Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.3.1.     Khái niệm:
 • 2.3.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.3.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.3.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.3.5.     Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty
 • 2.4.         Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.4.1.     Khái niệm:
 • 2.4.2.     Chứng từ sử dụng:
 • 2.4.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.4.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.4.5.     Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty:
 • 2.5.         Kế toán chi phí tài chính
 • 2.5.1.     Khái niệm:
 • 2.5.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.5.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.5.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.5.5.     Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty:
 • 2.6.         Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.6.1.     Khái niệm:
 • 2.6.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.6.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.6.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.6.5.     Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2.7.         Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.7.1.     Khái niệm:
 • 2.7.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.7.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.7.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.7.5.     Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2.8.         Kế toán thu nhập khác
 • 2.8.1.     Khái niệm:
 • 2.8.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.8.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.8.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.8.5.     Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2.9.         Kế toán chi phí khác
 • 2.9.1.     Khái niệm:
 • 2.9.2.     Chứng từ sử dụng
 • 2.9.3.     Tài khoản sử dụng
 • 2.9.4.     Phương pháp hạch toán
 • 2.9.5.     Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2.10.      Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.10.1.   Khái niệm:
 • 2.10.2.   Chứng từ sử dụng
 • 2.10.3.   Tài khoản sử dụng
 • 2.10.4.   Phương pháp hạch toán
 • 2.10.5.   Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2.11.      Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.11.1.   Khái niệm:
 • 2.11.2.   Chứng từ sử dụng
 • 2.11.3.   Tài khoản sử dụng
 • 2.11.4.   Phương pháp hạch toán
 • 2.11.5.   Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1.         NHận xét
 • 3.1.1.     nhận xét về bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.1.2.     nhận xét về bộ máy kế toán tại công ty
 • 3.1.3.     nhận xét về công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • 3.2.         kiến nghị
 • 3.2.1.     kiến nghị về bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.2.2.     kiến nghị về bộ máy kế toán tại công ty
 • 3.2.3.     kiến nghị về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
 • (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG

 

ĐỀ CƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU MHK

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • 1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh          
 • 1.1.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu
 • 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí          
 • 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2       Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh   
 • 1.2.1    Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.2.1.1 Khái niệm       
 • 1.2.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu  
 • 1.2.1.3 Chứng từ sử dụng
 • 1.2.1.4. Tài khoản sử dụng
 • 1.2.1.5 Sơ đồ hạch toán          
 • 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  
 • 1.2.2.1 Kế toán chiết khấu thương mại           
 • 1.2.2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại      
 • 2.2.2.3 Kế toán giảm giá hàng bán      
 • 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính  
 • 1.2.3.1 Khái niệm
 • 1.2.3.2 Chứng từ sử dụng        
 • 1.2.3.3 Tài khoản sử dụng      
 • 1.2.3.4 Sơ đồ hạch toán
 • 1.2.4 Kế toán các khoản thu nhập khác          
 • 1.2.4.1 Khái niệm       
 • 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng        
 • 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 1.2.4.4 Sơ đồ hạch toán          
 • 1.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh  
 • 1.2.5.1 Kế toán xác định giá vốn hàng bán     
 • 1.2.5.2 Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.2.5.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.2.5.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính    
 • 1.2.5.5 Kế toán các khoản chi phí khác          
 • 1.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  
 • 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh    
 • 1.2.6.1 Khái niệm       
 • 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng        
 • 1.2.6.3 Tài khoản sử dụng      
 • 1.2.6.4 Sơ đồ hạch toán          
 • (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU MHK 
 • 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH TMDV XNK MHK
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH TMDV XNK MHK
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần XNK MHK
 • 2.1.2.1 Chức năng      
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ        
 • 2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty  
 • 2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty   
 • 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty
 • 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty        
 • 2.1.4.3 Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại công ty           
 • 2.1.4.4 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty           
 • 2.1.4.5Hệ thống báo cáo kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.4.6 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty
 • 2.1.5    Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây của công ty
 • 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMDV XNK MHK
 • 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.2.1.1 Nội dung
 • 2.2.1.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.5 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.2.1 Nội dung
 • 2.2.2.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.2.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.3.1 Nội dung
 • 2.2.3.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4 Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.4.1 Nội dung
 • 2.2.4.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.5.1 Nội dung
 • 2.2.5.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.5.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.6.1 Nội dung
 • 2.2.6.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.6.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7 Kế toán thu nhập khác
 • 2.2..7.1 Nội dung
 • 2.2.7.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.7.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8 Kế toán chi phí khác
 • 2.2.8.1 Nội dung
 • 2.2.8.2 Chứng từ sổ sách
 • 2.2.8.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.9 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 2.2.9.1 Nội dung
 • 2.2.9.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.9.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.2.10.1 Nội dung
 • 2.2.10.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
 • 2.2.10.3 Tài khoản sử dụng
 • 2.2.10.4 Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT  – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét, đánh giá
 • 3.1.1 Nhận xét về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
 • 3.2 Kiến nghị  
 • (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)

 

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG

Đề cương kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh SỐ 5

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XYZ (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)

 • BÌA NHỰA (giấy kiếng)
 • BÌA CỨNG  (in màu)
 • TỜ LÓT (giấy trắng)
 • BÌA TRONG (in trắng đen)
 • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Đậm in, size 14, từ trang này đánh số trang i, ii, …)
 • PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
 • MỤC LỤC
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • (Đậm in, size 14, từ trang này đánh số trang 1, 2, …)
 1. Lý do chọn đề tài (Đậm thường, size 13)
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp và kết cấu đề tài
 5. Ý nghĩa nghiên cứu
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • (Đậm in, size 14)
 • 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng (Đậm thường, size 13)
 • 1.1.1. Điều kiện ghi nhận (Đậm nghiêng, size 13)
 • 1.1.2. Khái niệm
 • 1.1.3. Chứng từ sử dụng
 • 1.1.4.Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.1.5. Phương pháp hạch toán
 • 1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.1.1. Chiết khấu thương mại ( Nghiêng thường, size 13)
 • 1.2.1.2. Giảm giá hàng bán
 • 1.2.1.3. Hàng bán bị trả lại
 • 1.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.2.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.2.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.3.1. Khái niệm
 • 1.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.3.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.3.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.4. Kế toán thu nhập khác
 • 1.4.1. Khái niệm
 • 1.4.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.4.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.4.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.5. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 1.5.1. Khái niệm
 • 1.5.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.5.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.5.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.6. Kế toán chi phí tài chính
 • 1.6.1. Khái niệm
 • 1.6.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.6.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.6.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.7. Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.7.1. Khái niệm
 • 1.7.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.7.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.7.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.8.1. Khái niệm
 • 1.8.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.8.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.8.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.9. Kế toán chi phí khác
 • 1.9.1. Khái niệm
 • 1.9.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.9.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.9.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 1.10.1. Khái niệm
 • 1.10.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.10.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.10.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.11. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.11.1. Khái niệm
 • 1.11.2. Chứng từ sử dụng
 • 1.11.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
 • 1.11.4. Phương pháp hạch toán
 • 1.11.5. Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XYZ (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • 2.1. Giới thiệu tổng quát về công ty XYZ
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành, hình thức sở hữu
 • 2.1.1.2. Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; quy mô hoạt động; quy trình công nghệ; …
 •        Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
 •        Quy mô hoạt động;
 •        Quy trình công nghệ;
 •        ……
 • 2.1.1.3. Quá trình phát triển, những thành tích đạt được.
 • 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
 • 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ từng phòng ban
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ở công ty
 • 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.1.3.2. Chức năng,nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán
 • 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán
 • 2.1.4.1. Chế độ  kế toán áp dung
 • 2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng
 • 2.1.4.3. Phương pháp kế toán áp dụng
 • 2.1.4.4. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • 2.1.4.5. Hình thức kế toán áp dụng
 • 2.2. Thực trạng kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty XYZ
 • 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.1.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • 2.2.2.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.2.3.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.3.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.4. Kế toán thu nhập khác
 • 2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.4.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.4.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.2.5.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.5.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.5.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.6. Kế toán chi phí tài chính
 • 2.2.6.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.6.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.6.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.7. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.2.7.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.7.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.7.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.2.8.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.8.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.8.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.9. Kế toán chi phí khác
 • 2.2.9.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.9.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.9.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 2.2.10.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.10.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.10.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.11. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.11.1. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ
 • 2.2.11.2. Tài khoản sử dụng
 • 2.2.11.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2.2.11.4. Sơ đồ hạch toán
 • CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 3.1. Nhận xét, đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty XYZ
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty XYZ
 • 3.2.1. Giải pháp 1
 • 3.2.2. Giải pháp 2
 • …….
 • 3.3. Các kiến nghị về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.3.1. Đối với ngành
 • 3.3.2. Đối với Công ty XYZ
 • 3.3.3. Đối với phòng Tài chính – Kế toán tại Công ty XYZ
 • KẾT LUẬN (Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • DANH MỤC PHỤ LỤC A (Chứng từ kế toán, đánh số trang A1, A2,…)
 • DANH MỤC PHỤ LỤC B (Sổ sách kế toán, đánh số trang B1, B2,…)
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO (TS. Phan Đức Dũng, Kế toán tài chính, NXB Thống kê, 2008)
 • TỜ LÓT (giấy trắng)
 • BÌA CỨNG 
 • BÌA NHỰA (giấy kiếng)

DOWNLOAD FILE

 

Đề cương kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh SỐ 6

 • MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY …..
 • .1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • .1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
 • .1.3. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
 • .1.3.1. Hình thức tổ chức bộ máy quản lý
 • .1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
 • .1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
 • .1.4.1.      Tổ chức bộ máy kế toán
 • Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (Sơ đồ)
 • Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
 • .1.4.2. Hình thức sổ kế toán
 • Hình thức áp dụng (Sơ đồ)
 • Các loại sổ
 • Trình tự ghi sổ
 • .1.4.3.      Hệ thống chứng từ.
 • .1.4.4.      Hệ thống tài khoản.
 • .1.4.5.      Hệ thống báo cáo kế toán
 • .1.4.6.      Chính sách kế toán áp dụng
 • .CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY …..(Đề cương chi tiết kế toán doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh)
 • .2.1        ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG KINH DOANH, KỲ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • .2.2        KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM DOANH THU
 • .2.2.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.2.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.2.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.3        KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN
 • .2.3.1. Cách xác định giá vốn
 • .2.3.2. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • .2.3.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.4        KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • .2.4.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.4.2.Tài khoản sử dụng
 • .2.4.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.5        KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH
 • .2.5.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.5.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.5.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.6        KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG
 • .2.6.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.6.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.6.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.7        KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • .2.7.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.7.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.7.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.8        KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC
 • .2.8.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.8.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.8.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.9        KẾ TOÁN CHI PHÍ KHÁC
 • .2.9.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ (Sơ đồ)
 • .2.9.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.9.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.10    KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • .2.10.1. Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ
 • .2.10.2. Tài khoản sử dụng
 • .2.10.3. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .2.11    KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
 • .2.11.1. Tài khoản sử dụng
 • .2.11.2. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)
 • .3.12. TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • .CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • .3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN
 • .3.1.1. Ưu điểm
 • .3.1.2. Nhược điểm
 • .3.2. NHẬN XÉT VỀ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN ( PHẦN ĐANG VIẾT)
 • .3.2.1 ƯU
 • .3.2.2 NHƯỢC
 • .3.3 KIẾN NGHỊ
 • .KẾT LUẬN
 • .PHỤ LỤC

Trên đây là một số nội dụng mẫu Đề cương chi tiết Kế toán Doanh Thu, Chi Phí và Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Nhận viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói với mình qua https://zalo.me/0909232620 nhé!

DOWNLOAD ĐỀ CƯƠNG

DANH MỤC DỊCH VỤ

Contact Me on Zalo