4.9/5 - (10 bình chọn)

Đề tài báo cáo tốt nghiệp: Nhật Ký Thực Tập Ngành Luật Về Đất Đai

Xem thêm

Kho 99+ —>  bài BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Kho 11+ —–>  MẪU NHẬT KÝ THỰC TẬP NGÀNH LUẬT

Báo giá rẻ ===> Dịch vụ viết báo cáo thực tập

Đánh giá mối liên hệ thực tế và lý thuyết số 2

TUẦN I
Ngày, tháng nămSángChiều
1/03/2013 (Thứ sáu)
 • Đến cơ quan gặp Phó Giám đốc trao đổi về việc thực tập.
 • Trao đổi với người hướng dẫn thực tập các công việc liên quan và nhận lich tới cơ quan thực tập và các tài liệu liên quan đến chuyên môn.
 • Tìm hiểu về cơ cấu nhân sự của cơ quan.
 • Nghiên cứu luật số30/209/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 Luật quy hoạch đô thị.
 • Tìm hiểu về cơ cấu nhân sự của cơ quan.

Nghiên cứu luật số30/209/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2009 Luật quy hoạch đô thị.

4/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việc Nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 • Sắp sếp hồ sơ trong phòngXD công trình
 • Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việc nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 • Sắp sếp hồ sơ trong phòngXD công trình

Đọc Luật nhà ở của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việc nam số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

05/03/2013 ( Thứ 3)
 • Đọc quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng
 • Đọc quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng
 • Sếp hồ sơ cho Phòng đầu tư
 • dựng Việt Nam số 01:2008/BXD : quy hoạch xây dựng

Sếp hồ sơ cho Phòng đầu tư

06/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc nghị đính số 49/2008/NĐ – CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính Phủ về việc quản lý chất lượng công trình hướng dẫn tại thông tư số 27/2009/tt – BXD ngày 31 tháng 07 năm 2009
 • Hỏi 1 số quy trình giải phóng mặt bằng đền bù giai tỏa ở khu nhà ở đường Tạ quang bửu Q.8
 • Xem các bản đồ quy hoạch, sếp hồ sơ cho phòng đầu tư.
 • Hỏi 1 số quy trình giải phóng mặt bằng đền bù giai tỏa ở khu nhà ở đường Tạ quang bửu Q.8

Xem các bản đồ quy hoạch, sếp hồ sơ cho phòng đầu tư.

07/03/2013 (Thứ năm) 
 • Đọc bản vẽ quy hoạch, vẽ lại các bãn vẽ của công ty đển ôn lại kiến thức bằng Auto cad
 • Vẽ các bản vẻ xây dựng bằng auto cad,
 
08/03/2013 (Thứ sáu )
 • Đọc các mẫu công văn của phòng đầu tư về khu dân cư, khu đô thị mới.
 • Hỏi người hướng dẫn về cách lập bãn vẽ quy hoạch tỉ lệ ½000, 1/5000…
 Vẽ các bản vẻ xây dựng bằng auto cad,

 

TUẦN II
Ngày, tháng, nămSángChiều
11/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư, kinh doanh
 Hỏi người hướng dẫn về cách lập bãn vẽ quy hoạch tỉ lệ ½000, 1/5000…
12/03/2013 (Thứ ba)
 • Vẽ các bản vẽ quy hoạch bằng Auto Cad.
 • Đánh văn bản cho người hướng dẫn, sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
 Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư, kinh doanh
13/03/2013  ( Thứ tư )
 • Xem tình hình GPMB của công ty Lệ Thủy
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 người hướng dẫn, sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
14/03/2013 (THứ năm )
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 • Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
 37/2010/NĐ – CP  nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.
15/06/2012 (Thứ sáu)
 • Xem bản đồ quy hoạch tổng thể Quận BÌnh Chánh
 • Tập đọc bản vẽ
 • Đọc Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 Đọc nghị định số 37/2010/NĐ – CP  nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị.

 

TUẦN III
Ngày, tháng, nămSángChiều
18/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB
 • Tập đọc bản vẽ
 
19/03/2013 (Thứ ba)
 • Đọc Nghị định số 36/2003/ NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội
 • Đọc luật đấu thầu
 • Đọc Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
20/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc NĐ số 209/2004 – NĐ – CP về quản lý chất lương công trình xây dưng.
 • Đọc các tiêu chí đánh giá đỐi vỚi tỪng hẠng nhà chung cư
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Đọc luật đấu thầu

21/03/2013 (Thứ năm)
 • Sêp hồ sơ cho phòng đầu tư.
 • Đọc Quy chuẩn xây dựng Việt Nam số 01: 2008 BXD: quy hoạch xây dựng.
 • Đọc nghị định số 71/2010/ NĐ – CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 nghị đinh hướng dẫn thi hành luật Nhà ở
 • Đọc Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội

Đọc luật đấu thầu

22/03/2013 (Thứ sáu)
 • Hỏi các thông tin về GPMb
 • Sếp hồ sơ cho phòng Kinh doanh.
 Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

 

TUẦN VI
Ngày, tháng,năm Sáng Chiều
25/03/2013 (Thứ hai)
 • Đọc đồ án quy hoạch khu nhà ở đô thị, khu đô thị mới
 • Tập đọc bãn vẽ
 Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
26/03/2013 (Thứ ba)
 • Đọc thông tư số 16/2010/TT/BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 thông tư quy định cụ thể và hướng đẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/ NĐ – CP
 • Đọc thông tư số 16/2010/TT/BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 thông tư quy định cụ thể và hướng đẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/ NĐ – CP
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư

Cám ơn, chào tạm biệt mọi người trong phòng.

27/03/2013 (Thứ tư)
 • Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
 • Đọc thông tư số 19/TT/BXD ngày 22 tháng 10 năm 2010 thông tư hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
 
28/03/2013 (Thứ năm)  
29/03/2013 (Thứ sáu )
 • Xin nhận xét của cơ quan và người hướng dẫn.
 • Trình Phó giám đốc ký xác nhận
 • Sếp hồ sơ cho phòng đầu tư
 • Cám ơn, chào tạm biệt mọi người trong phòng.
 

Trên đây là một số nội dụng mẫu nhật ký báo cáo tốt nghiệp ngành luật mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai nội dung theo đề cương trên hoặc là theo một đề cương khác với đề tài báo cáo tốt nghiệpcác bạn có thể liên hệ Làm báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua sđt/Zalo: 0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE

 

Contact Me on Zalo